در چند پست آینده قصد داریم تا شما را با قوانین حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان آشنا کنیم.

چارچوب کلی قوانین:

در نظر گرفتن نقشه جامع علمی کشور

بکارگیری ساختارهای موجود

حمایت از شرکت دانش بنیان

طراحی سیستم ادغام مورد نیاز جهت کارآمدی بیشتر

قانونمند کردن ساختارهای موجود

قانون “حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات“ مشتمل بر سیزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزارو سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1389/8/19 به تایید شورای نگهبان رسید.

آیین نامه اجرایی قانون در تاریخ 1391/8/21 به تصویب اولیه و در تاریخ 1391/9/29 به تصویب بعدی هیات محترم وزیران رسید و اساسنامه صندوق نیز در تاریخ 1391/3/16 به تصویب اولیه و در تاریخ 1391/8/15 و تاریخ 1391/11/21 به تصویب بعدی هیات محترم وزیران رسیده است.

ماده اول:

شرکت ها و موسسات دانش بنیان شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل میشود.

تبصره: شرکتهای دولتی، موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکتها و موسساتی که بیش از 50 درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، مشمول حمایتهای این قانون نیستند.

ماده دوم:

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت سیاستگذاری، برنامه ریزی و پیگیری اجراء این قانون را به عهده دارد که از این پس در این قانون به اختصار “شورا” نامیده می شود.

دبیرخانه شورا مسئول پیگیری اجرای مصوبات شورا از طریق دستگاههای ذیربط خواهد بود.

ماده سوم:

حمایتها و تسهیلات قابل اعطا به شرکتها و موسسات دانش بنیان طبق این قانون عبارتند از:

الف: معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت 15 سال.

ب: تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطاء تسهیلات کم بهره یا بدون بهره بلند مدت یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی

ج: اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون در محل پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری.

د: اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و موسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری براساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی به شرکت ها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون

ه: ایجاد پوشش بیمه ای مناسب برای کاهش خطر پذیری محصولات دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید، عرضه و به کارگیری

و: تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (1) و تمهید امکان مشارکت شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون

ماده چهارم:

وزارت امور اقتصاد و دارایی در راستای قانون اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب بهمن ماه 1386 موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، با همکاری کلیه دستگاههای دولتی، فهرست تمامی مراکز و موسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورا ارائه نماید. شورا موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این فهرست مراکز و موسسات پژوهشی غیر حاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادی و دارائی مطابق قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آنها را

فراهم نماید.

تبصره 1 : ماهیت این شرکتها و موسسات پس از واگذاری نباید تغییر کند.

تبصره 2 : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه نظارت بر حسن اجراء و احراز صلاحیت خریداران را در این ماده برعهده دارد.