دکتر سورنا ستار معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از پردیس علم و فناوری بازدید کرد.


دکتر سورنا ستار معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، به همراه دکتر پرویز کرمی دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، و دکتر عبدالمجید شجاع مدیرکل حقوقی و مجلس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پردیس علم و فناوری بازدید کردند.

در این بازید دکتر اسفندیار اختیاری رئیس پردیس علم و فناوری و رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس در رابطه با کارکرد این مجموعه و اقدامات در دست اجرا توسط پردیس علم و فناوری به عنوان اولین پارک علم و فناوری خصوصی کشور توضیحاتی ارائه داد.


بازید معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از پردیس علم و فناوری

تصاویر از سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری