دکتر فرزاد حجازی رئیس مرکز انتقال تکنولوژی دانشگاه UPM از مجموعه پردیس علم و فناوری و امکانات آن بازدید کرد.

در این بازدید همچنین دکتر حجازی با دکتر اسفندیار اختیاری مدیریت مجموعه پردیس علم و فناوری نشست مشترک داشتند.

در این نشست دکتر حجازی به ارائه ای در مورد دانشگاه UPM مالزی پرداخت و در ادامه دکتر اسفندیار اختیاری نیز به معرفی پردیس علمی و فناوری پرداخت.

گفتنی است مهندس سید امین درخشان ، مدیر عامل شرکت پارسان الکترونیک نیز در این نشست مشترک باشنده بود.