مهندس حسین صابری معاون فناوری پارک پردیس و مهندس سیدعلی هزاوره مدیر مرکز رشد فناوری نخبگان پارک پردیس از مجموعه پردیس علم و فناوری بازدید کردند.


در این بازدید دکتر اسفندیار اختیاری مدیر پردیس علم و فناوری به معرفی این مجموعه، امکانات و شرکت های مستقر در آن پرداخت.

مهندس صابری نیز در این دیدار به لزوم حمایت از مراکز شتاب دهنده ها پرداخت.

مهندس هزواره نیز با تاکید بر برگزاری رویدادهای کارآفرینی از پتانسیل موجود در پردیس علم و فناوری برای برگزاری چنین رویدادهایی گفت.