روز ۱۹ امرداد، کارگاه طبیعت با اهداف ملموس ساختن طبیعت برای کودکان، تحریک کنجکاوی و خلاقیت… در پردیس علم و فناوری برگزار شد.
آقای هرش آرمند طراحی آواز و بخش تجسمی این کارگاه را بنفشه ایزدی بر عهده داشت.‌‌
کودکان و تعدادی از والدین در بخش‌های جداگانه، با آوازهای گوناگون و بازی در حیاط پردیس گشت زدند و خوب دیدن، خوب شنیدن و حس لامسه را تجربه کردند.‌‌ در این کارگاه کودکان با ریتم آواز همراه می‌شدند و یافته‌های خود را با آواز بیان می‌کردند. در خلال آوازها و پایان هر بخش کودکان آنچه که دیده بودند را با گواش،ماژیک و یا ابزاری که خودشان از طبیعت پیدا کرده بودند بر روی کاغذ نقش می‌زدند.‌‌
در این کارگاه کودکان دریافتند محدودیتی برای رسم تصاویر نیست و با کمی خلاقیت با هر وسیله‌ای می‌شود، نقاشی کرد.